Persoonlijk & Betrokken

Wij ondersteunen en adviseren ondernemers op financieel en fiscaal gebied

Onze benadering is zakelijk maar nooit afstandelijk.
Wij vinden de personal touch en betrokkenheid bij onze klanten essentieel.

Ontdek onze diensten >

Ingevolge art. 32 van de Verordening accountantsorganisaties (VAO) dient Betac Accountants en Belastingadviseurs B.V. te beschikken over een klokkenluidersregeling.

1.         Algemeen 
Ingevolge art. 32 van de Verordening accountantsorganisaties (VAO) dient Betac Accountants en Belastingadviseurs B.V.(hierna: Betac) te beschikken over een klokkenluidersregeling.

Art. 32 VAO 
1. De accountantsorganisatie heeft een regeling die waarborgt dat personen van buiten de accountantsorganisatie en bij haar verbonden personen zonder gevaar voor hun rechtspositie vermeende onregelmatigheden binnen of (mede) buiten de accountantsorganisatie aan de orde kunnen stellen. Deze regeling leidt ertoe dat klachten worden vastgelegd, vertrouwelijk en tijdig worden behandeld en dat de onregelmatigheden waarover wordt geklaagd, indien gegrond, tijdig worden afgehandeld door het nemen van passende maatregelen door de accountantsorganisatie.

2. De in het eerste lid bedoelde regeling wordt in elk geval op de website van de accountantsorganisatie geplaatst. In geval een accountantsorganisatie niet over een website beschikt, verspreidt zij deze regeling op een andere wijze binnen de accountantsorganisatie en stuurt zij deze regeling desgevraagd toe aan personen buiten de accountantsorganisatie.

2.         Definities
In deze klokkenluidersregeling worden de volgende definities gehanteerd:
Betac Accountants en Belastingadviseurs B.V.: De accountantsorganisatie.
Medewerker: Alle werknemers alsmede alle partners-aandeelhouders die verbonden zijn aan Betac.
Compliance officer: De persoon die door de directie is aangesteld in het kader van deze klokkenluidersregeling.
Externe derde: Iedere persoon of organisatie niet zijnde Betac of één van haar medewerkers.
Melder: Medewerker of externe derde die een melding doet als bedoeld in deze klokkenluidersregeling.

3.         Reikwijdte 
Deze klokkenluidersregeling heeft betrekking op de volgende situaties:
a. handelingen die leiden tot strafbare feiten door Betac of haar medewerkers;
b. alle werkelijke of vermoede andere overtredingen van externe wet en regelgeving door Betac  of haar medewerkers;
c. alle werkelijke of vermoede overtredingen van interne regelgeving door Betac of haar medewerkers;
d. (dreigende) intimidatie van medewerkers door collega’s dan wel leidinggevenden;
e. (dreigende) onrechtmatige vernietiging of manipulatie van gegevens of informatie;
f. en verder alle situaties die naar de mening van een melder voor melding aan de vertrouwenspersoon in aanmerking komen.

Deze klokkenluidersregeling is van kracht naast de volgende interne richtlijnen:
1. Verschillen van inzicht binnen (controle)teams. Hiervoor geldt de consultatieprocedure zoals opgenomen in het kwaliteitshandboek, op grond waarvan consultatie kan plaatsvinden.
2. Klachten over het optreden van Betac danwel haar medewerkers. Hierop is een klachtenregeling van toepassing.

Indien er sprake is van verschillen van inzicht, dan wel klachten over het optreden van Betac dan wel haar medewerkers, kan ook gebruik worden gemaakt van deze klokkenluidersregeling. Het verschil met de hiervoor genoemde klachtenregeling hangt samen met het feit dat gebruik van de klokkenluidersregeling altijd op basis van anonimiteit plaatsvindt.

4.         Procedure 
a. Indien sprake is van een situatie die onder de reikwijdte van deze klokkenluidersregeling valt, heeft de melder de mogelijkheid deze te melden aan de compliance officer.
b. De melding aan de compliance officer vindt uitsluitend elektronisch plaats via complianceofficer@betac-accountants.nl. Externe derden kunnen eveneens een melding verrichten via dit e-mailadres.
c. De complianceofficer bevestigt de melding binnen 1 week aan de melder. De complianceofficer informeert de melder tevens hoe en binnen welke termijn diens melding in behandeling zal worden genomen. Deze termijn bedraagt uiterlijk vier weken na de ontvangst van de melding.
d. De complianceofficer informeert de melder uiterlijk na vier weken over de afhandeling van zijn melding en de maatregelen die zijn genomen. Indien deze termijn door onvoorziene omstandigheden niet kan worden gehaald, informeert de compliance officer de melder hierover en geeft hij aan op welke termijn de melder zal worden geïnformeerd over de afwerking van diens melding.
e. Meldingen die betrekking hebben op een (dreigende) overtreding van interne of externe beroepsregelgeving worden in alle gevallen door de complianceofficer afgehandeld inachtneming van de vertrouwelijkheid.
f. Indien sprake is van een situatie genoemd onder A en E, informeert de compliance officer onmiddellijk de directeur. De compliance officer informeert hierover tevens de melder.
g. Bij het informeren van de directeur als bedoeld in het punt f, maakt de compliance officer de bron niet bekend.

5.         Vertrouwelijkheid 
De melding, de correspondentie hierover en de behandeling geschieden onder volledige geheimhouding en vertrouwelijkheid, tenzij de melder de compliance officer ontheft van zijn geheimhoudingsplicht.

De directie van Betac garandeert dat medewerkers die meldingen aan de compliance officer doorgeven op grond van deze klokkenluidersregeling, dat de melding op geen enkele wijze van negatieve invloed zal zijn op zijn/haar functioneren binnen Betac, dan wel zijn/haar carrière.


Diensten

Bij Betac Accountants nemen wij u zorgen over financiële zaken uit handen. Wij bieden ondersteuning en adviseren u. Benieuwd naar onze diensten?

Lees meer >

Specialismen

Voor bepaalde onderwerpen is specialistische kennis nodig. Daarom bieden wij bij Betac naast algemene accountancy diensten ook specialismen aan.

Lees meer >

Over ons

Betac Accountants verzorgt al bijna 20 jaar alle werkzaamheden op het gebied van accountancy. Wij bedienen elke klant vanuit professionaliteit en deskundigheid.

Lees meer >

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en ontvang maandelijks het laatste nieuws

© 2018 Betac Accountants en Belastingadviseurs B.V.